Een aanvraag indienen? Gewoon doen!

Wat fijn dat u een aanvraag wilt doen! 

Als u de voorwaarden goed heeft doorgelezen, dan zien we uw aanvraag, voorzien van de benodigde documentatie, graag tegemoet. Deze aanvraag kan uitsluitend per e-mail ingediend worden bij onze secretaris. In elk geval is hierin kort omschreven om welk project het gaat. Als project wordt beschouwd: een tijdelijke en eenmalige gebeurtenis.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

1. uw projectplan met beschrijving van de organisatie en achtergrond van het project, het doel en geplande activiteit(en)
2. uw projectbegroting, zijnde een overzicht van inkomsten en uitgaven waaruit een zekere behoefte blijkt
3. het dekkingsplan, waarin een opgave van de dekking uit eigen middelen
4. een lijst van reeds aangeschreven of nog aan te schrijven fondsen
5. de vermelding van eventuele eerdere aanvragen aan Stichting Amelanderhof (en het resultaat daarvan)
6. de vermelding van de contactpersoon (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).

U kunt deze richten aan:
Stichting Amelanderhof
Mevr. Koos Pot, secretaris
amelanderhof@gmail.com

Het kan zijn dat het bestuur u vraagt om aanvullende informatie aan te leveren (zoals statuten, financiële jaarstukken of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel). Eventueel kan bij derden informatie worden opgevraagd.

Het is niet perse nodig om een bepaald bedrag te noemen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, maar het is wel prettig om ons een richtlijn te geven.

Uw aanvraag dient te passen binnen de doelstelling van onze stichting. Deze aanvraag wordt in behandeling genomen als is vastgesteld dat alle benodigde gegevens aanwezig en compleet zijn. Aan de hand van de gestelde criteria wordt uw aanvraag door ons bestuur beoordeeld.
U wordt hierna schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit.

Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk; een eenmaal afgewezen verzoek wordt in ongewijzigde vorm niet opnieuw in behandeling genomen.

Van een project waaraan wij een financiële bijdrage hebben toegekend, kan na voltooiing van het project financiële verantwoording door het bestuur worden gevraagd.