332 Logo Amelanderhof zonder

Stichting amelanderhof

Wat wij doen

Stichting Amelanderhof verstrekt bijdragen voor algemeen maatschappelijke doelen die passen binnen de doelstelling: ‘Het bevorderen van het welzijn van senioren.’ Oftewel: wij dragen er graag aan bij om het leven van ouderen een beetje mooier te maken, in de ruimste zin van het woord. Het accent ligt hierbij op projecten in Friesland

Wij proberen dit te bereiken door:

  • bejaardenzorg in het algemeen financieel te ondersteunen en te bevorderen, evenals gezondheids- en geestelijke zorg
  • zorg voor gehandicapte senioren financieel te steunen
  • sportfaciliteiten en -activiteiten van en voor senioren financieel te steunen
  • kunst- en cultuuruitingen voor senioren financieel te steunen
  • alle wettelijke middelen aan te wenden die aan dit doel bevorderlijk zijn
  • aanleg of verbetering van infrastructurele voorzieningen voor senioren financieel te steunen.

Ons verhaal

Stichting Amelanderhof heeft een boeiende geschiedenis. De rooms-katholieke zorg voor ouderen was in Leeuwarden vanaf omstreeks 1525 in handen van nonnen en de rooms-katholieke armenzorg, uit naastenliefde voor de minder bedeelden.

Op de plaats van het voormalige Sint Catharinaklooster (Witte nonnenklooster) aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden werd in 1808 een nieuw katholiek armenhuis betrokken. 

In 1880 werd het Armenhuis onder toezicht van de Zusters van Liefde uit Tilburg geplaatst. Twee jaar later ging de locatie in de Grote Kerkstraat dicht en werd het Sint Fredericus Gesticht op de Keizersgracht in gebruik genomen. Elf zusters zorgden hier voor zestig bejaarden en elf weesmeisjes. Door hun goede zorg hebben deze zusters tot 1997 betekenis gegeven aan het woord ‘naastenliefde’.

 

Toen in 1932 het gebouw niet meer voldeed aan de eisen van de tijd, werd er gekozen voor nieuwbouw aan de Amelandstraat.

Het rooms-katholieke Armenbestuur kreeg de beschikking over het Amelanderhof en het Amelandshuis aan de Voorstreek, dat tot 1680 bewoond werd door de adellijke familie Cammingha. Door een legaat van de laatste eigenaresse Baronesse Juliana Agatha Jacoba thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, kwamen Amelandshuis en Amelanderhof in het bezit van het rooms-katholieke Parochiaal Kerkbestuur en het Armenbestuur.

In 1937 werd het rusthuis voor rooms-katholieke bejaarden in gebruik genomen.
 Het Amelandshuis kreeg de bestemming ‘pensionaat voor bejaarden van alle gezindten’ onder de naam ‘Sint Jozef Pension’. Omdat de eisen aan de huisvesting van ouderen in de jaren zeventig werden aangescherpt, ontstond een plan voor nieuwbouw.

In 1976 werden twee nieuwe stichtingen opgericht: de stichting ‘Huize Sint Jozef’ voor de bouw en exploitatie van een nieuw verzorgingshuis aan de Eestraat en de stichting ‘Eezicht’ voor bejaardenwoningen.

De naam van de oorspronkelijke stichting ‘Huize Sint Jozef’ werd gewijzigd in Stichting ‘Amelanderhof’. Volgens de nieuwe statuten een vermogensfonds. Niet meer specifiek rooms-katholiek en met een onafhankelijk bestuur.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Amelanderhof wordt gevormd door:

Mw. Jolanda Alves, voorzitter
Mw. Koos Pot, secretaris
Drs. Joop Folkers, penningmeester

Dhr. Frits Fransen, bestuurslid
Drs. Eelco Galama, bestuurslid
Dhr. Ad Peek, bestuurslid

Ons bestuur vergadert 4 x per jaar.
Wij hanteren de statuten, zoals bij de KvK zijn vastgelegd. Daarnaast werken wij met een rooster van aftreden voor de bestuursleden, een donatiebeleid en beleggingsstatuut. Het bestuur krijgt een onkostenvergoeding, maar geen vacatiegelden. Overige gemaakte kosten worden vergoed. Er zijn geen medewerkers in dienst.