Aanvraag donatiebeleid


 

 

 

Donatiebeleid

De aanvraag dient te passen binnen de doelstelling van de Stichting. Een aanvraag wordt in behandeling genomen als is vastgesteld dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Daarna wordt de aanvraag door de verzamelde bestuursleden bekeken aan de hand van een aantal criteria.

Ga naar voorwaarden
Ga naar criteria
Ga naar toekenning en afwijzing

 

Voorwaarden donatie

■ Donaties worden uitsluitend éénmalig gegeven of gedurende een kortlopende periode. Structurele of periodieke bijdragen en aanvullingen van exploitatie-tekorten worden niet verstrekt.

■
 Aanvragen ten behoeve natuurlijke personen worden in beginsel niet gehonoreerd.

■
 Aanvragen voor projecten die reeds zijn aangevangen of voltooid komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

■
 Fondsenwervende organisaties zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, Unicef en serviceclubs, komen niet in aanmerking voor een donatie.

■ Bij projecten in ontwikkelingslanden is het noodzakelijk dat er personen of organisaties bij betrokken zijn, die zowel in Nederland als ter plaatse een ordelijk verloop en continuïteit kunnen waarborgen. In het algemeen geldt dat de continuïteit van nieuwe initiatieven, vooral voor wat betreft de exploitatie, wordt gewaarborgd. Een verantwoording van de bestedingen is een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de gelden.

■ Het bestuur van de Stichting Amelanderhof vergadert eenmaal per kwartaal. Een tijdige aanvraag is daarom gewenst. Een aanvraag komt niet voor toekenning in aanmerking als het project reeds is aangevangen.

■ Het accepteren van een donatie impliceert dat de aanvrager akkoord gaat met een eventuele publicatie van het project

 

Criteria waaraan een aanvraag moet voldoen

Een aanvraag kan uitsluitend per e-mail ingediend worden bij de secretaris.

In elk geval is in de aanvraag kort omschreven om welk project het gaat. Als project wordt beschouwd: een tijdelijke en eenmalige gebeurtenis.

Aanvragen dienen zo mogelijk te worden vergezeld van:

  1. het projectplan met beschrijving van de organisatie en achtergrond van het project, doel en geplande activiteiten.
  2. de projectbegroting zijnde een overzicht van inkomsten en uitgaven waaruit een zeker tekort blijkt
  3. een dekkingsplan, waarin een opgave van de dekking uit eigen middelen
  4. een lijst van andere aangeschreven of nog aan te schrijven fondsen.
  5. het RSIN nummer als het een stichting met een ANBI-status betreft
  6. vermelding van eerdere aanvragen aan Stichting Amelanderhof en het resultaat daarvan.
  7. vermelding van contactpersoon, postadres, e-mailadres en een telefoonnummer

Aanvragen worden gericht aan:

Stichting Amelanderhof
Mevr. Koos Pot
 

 
In voorkomende gevallen kan nog gevraagd worden om aanvullende stukken, zoals statuten, financiële jaarstukken of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Eventueel kan bij derden informatie worden opgevraagd.
Het is niet nodig om een bepaald bedrag te noemen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

 

Toekenning of afwijzing

Na behandeling van een aanvraag ter vergadering, krijgt de aanvrager na enige tijd een brief waarin staat dat de aanvraag in beginsel is afgewezen of toegewezen. Het besluit zal zo goed mogelijk worden gemotiveerd. De beslissing staat niet ter discussie.

Indien een aanvraag is toegewezen, dan zal vermeld worden:

‘Zodra er voldoende zekerheid bestaat dat het project doorgang vindt en u aan de besteding van dit bedrag toe bent, vernemen wij dat van u per post, met vermelding van het bovenstaande referentienummer en de vermelding van het bankrekeningnummer waar het geld naar moet worden overgeschreven.”

Pas na ontvangst van deze informatie kan tot uitbetaling worden over gegaan.