Over stichting Amelanderhof

Het ontstaan van Stichting Amelanderhof

De roomskatholieke zorg voor ouderen was in Leeuwarden vanaf omstreeks 1525 in handen van nonnen en de roomskatholieke Armenzorg uit naastenliefde voor de minder bedeelden. Een nieuw Katholiek Armhuis werd in 1808 betrokken op de plaats van het voormalige Sint Catharinaklooster (Witte nonnenklooster) aan de Grote Kerkstraat.

In 1880 werd het Armenhuis onder toezicht van de Zusters van Liefde uit Tilburg geplaatst. Twee jaar later ging de locatie in de Grote Kerkstraat dicht en werd het Sint Fredericus Gesticht op de Keizersgracht in gebruik genomen. Een gebouw dat ontworpen was door de bekende architect P.H.J. Cuypers. Daar werden door elf zusters gezorgd voor zestig bejaarden en elf weesmeisjes. Deze zusters hebben van 1880 tot 1997 door hun zorg voor met name bejaarden naastenliefde in de praktijk gebracht.

In 1932 voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van de tijd en werd gekozen voor nieuwbouw aan de Amelandsstraat.
Het roomskatholieke Armbestuur kreeg de beschikking over het Amelanderhof en het Amelandshuis aan de Voorstreek, dat tot 1680 bewoond werd door de adellijke familie Cammingha.

Door een legaat van de laatste eigenaresse Baronesse Juliana Agatha Jacoba thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, kwamen Amelandshuis en Amelanderhof in het bezit van het roomskatholiek Parochiaal Kerkbestuur en het Armenbestuur.

Op 20 april 1937 werd het rusthuis voor R.K. bejaarden in gebruik genomen.
Het Amelandshuis kreeg de bestemming: ‘pensionaat voor bejaarden van alle gezind- ten’, onder de naam Sint Jozef Pension.

Omdat de eisen aan de huisvesting van ouderen in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden aangescherpt, ontstond een plan voor nieuwbouw.

In 1976 werden twee nieuwe stichtingen opgericht: de stichting ‘Huize Sint Jozef’ voor bouw en exploitatie van een nieuw verzorgingshuis aan de Eestraat en de stichting ‘Eezicht’ voor bejaardenwoningen.

De naam van de oorspronkelijke stichting ‘Huize Sint Jozef’ werd gewijzigd in Stichting ‘Amelanderhof’. Volgens de nieuwe statuten een vermogensfonds. Niet meer specifiek roomskatholiek en met een onafhankelijk bestuur.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur vergadert 4 x per jaar. Het bestuur van Stichting Amelanderhof wordt gevormd door:

Drs. E.J. Galama, voorzitter

Mw. K. Pot, secretaris

Drs. J.F.A.M. Folkers, penningmeester

Dhr. A.A. Peek, bestuurslid